Producenci
Produkt dnia
Valida - Mikroflora jelitowa
Valida - Mikroflora jelitowa

495,00 zł

szt.
Olejek RAW 5%
Olejek RAW 5%

135,00 zł

szt.
Zestaw odbudowa mikrobioty
Zestaw odbudowa mikrobioty

250,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin zakupów 

Dietuss | Sklep Online - jadłospisy, badania, suplementy

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
  a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
  c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEi określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Badań laboratoryjnych) i Konsultacji oraz usług cyfrowych.
 • §2
 1. Sklep internetowy Dietuss | Sklep Online - jadłospisy, badania, suplementy, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzony przez przedsiębiorstwo Poradnia Dietetyczna Dietuss z siedzibą przy ul. Głogowej 8 , 43-430 Pierściec, NIP 5481053862, prowadzi pośrednictwo i sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie przez Klienta (zwanego w dalszej części regulaminu Kupującym) zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Adres reklamacyjny:

Produkty 4Active: Jana Woronicza 12 31-409 Kraków ( suplementy, probiotyki, badania nietolerancje pokarmowe, badania mikrflora jelitowa.

Badania Genetyczne Dfmedica: Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa

 1. W siedzibie Sklepu nie jest prowadzona sprzedaż. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym złożeniu zamówienia i wybraniu odbioru osobistego, a następnie umówieniu się telefonicznie (660898236) lub poprzez formularz kontaktowy.
 2. Właściciel sklepu internetowego nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Właściciel sklepu internetowego oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny za wyjątkiem sprzedaży usług cyfrowych 
 3. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter, produkty cyfrowe.
 • §3

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Agnieszka Pierwoła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna "Dietuss" Agnieszka Pierwoła, NIP: 5481053862, REGON: 070049204 – sprzedaż produktów cyfrowych

sprzedawca - 4Active: Jana Woronicza 12 31-409 Kraków 9 ( pozostałe produkty)

sprzedawca - DF Medica Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa ( testy genetyczne)

 1. Pośrednik- Agnieszka Pierwoła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna "Dietuss" Agnieszka Pierwoła, NIP: 5481053862, REGON: 070049204 – sprzedaż badań i suplementów diety
 2.  Operator Płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Bluemedia
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.dietuss.pl/ 
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • §4

Korzystanie ze sklepu

1.W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

 1. posiadać komputer połączony z siecią Internet;
 2. posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www)
 3. posiadać adres e-mail;
 4. posiadać aktywny numer telefonu.

 

 • §5

Warunki złożenia zamówienia

I Warunki ogólne

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać tylko za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – wypełniając odpowiedni formularz. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania danych umożliwiających jego realizację.
 2. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 3. Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych badań laboratoryjnych wraz z ich Konsultacją, zakupu treści cyfrowych oraz zakupu suplementów diety.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu
 2. Kupujący może anulować niezrealizowanie zamówienie już potwierdzone pod warunkiem pokrycia wszelkich kosztów związanych z tą operacją.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji.

II Składania zamówienia

 1. Użytkownik wybiera interesujące go badanie laboratoryjne lub produkt w Sklepie;
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Użytkownik może założyć konto poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie.
 4. Jeżeli Użytkownik posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 5. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
 6. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
 7. podaje następujące dane: Imię i nazwisko;Adres e-mail; Numer telefonu; Adres do przesyłki (w przypadku badań laboratoryjnych realizowanych drogą wysyłkową);
 8. . składa następujące oświadczenia:Akceptuję Regulamin Akceptuje zgodę na dostarczanie treści cyfrowych
 9. Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji promocyjnych
 10. Po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 7 powyżej, Użytkownik wybiera przycisk „opłać”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu Bluemedia lub  przelewem tradycyjnym zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: Regulamin https://bluemedia.pl/ ;uiszczenie ceny za          wybrany produkt/ produkty cyfrowy/badania laboratoryjne stanowi zawarcie umowy.
 11. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Pośrednik przesyła na podany adres mailowy Użytkownika informacje dotyczące poszczególnych statusów.
 12. Jeżeli Użytkownik zakupił badanie laboratoryjne (wysyłkowe) obejmujące Konsultację, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila                    zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji z zastrzeżeniem, że Konsultacja dotyczy wyłącznie wyników badań              laboratoryjnych objętych zakupionym badaniem laboratoryjnym.
 13. Proces składania zamówienia kończy dokonanie płatności. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące         do zawarcia umowy ze Sprzedawcą wskazanym w opisie produktu fizycznego lub treści cyfrowej. W zależności od przedmiotu zamówienia, między                       Użytkownikiem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 2. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

   14.Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju               odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

   15. Składając zamówienie, Użytkownik zawiera umowę z tym podmiotem, który został określony jako Sprzedawca w opisie produktu lub treści cyfrowej    objętych zamówieniem. Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty fizyczne lub treści cyfrowe pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, złożenie                zamówienia prowadzi do zawarcia oddzielnej umowy z każdym ze Sprzedawców.

 

 • §6

Badania laboratoryjne realizowane wysyłkowo

 

 1. Wszystkie ceny za oferowane badania laboratoryjne są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
 2. W przypadku badań laboratoryjnych realizowanych w wysyłkowoprzez Usługodawcę:
 3. W celu wykonania badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych należy oczekiwać na dostarczenie drogą kurierską zestawu pobrania materiału biologicznego.
 4. Po pobraniu materiału biologicznego zgodnie z załączona instrukcją w zestawie poranionym należy postępować według załączonej instrukcji  dostarczonej przez sprzedającego. Użytkownik otrzyma drogą mailową list  lub załączona do zestawu list przewozowy który powinien wydrukować i umieścić na przesyłce zabezpieczonego materiału biologicznego.
 5. Pacjent może odebrać wyniki Badań elektronicznie przez zalogowanie się na stronie podanej w badaniu.

 

 • §7

Zwroty badań laboratoryjnych

 1. W przypadku niemożności wykonania badania laboratoryjnego Usługodawca poinformuje Użytkownika o powyższym podając przyczyny, prosząc jednocześnie o potwierdzenie woli dalszej realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia terminu realizacji lub chęci jego anulowania.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować Usługodawcę na adres poczty elektronicznej: sklep@dietuss.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał Badanie za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Dietuss utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. po otwarciu przez Użytkownika dostarczonego mu zestawu, co uniemożliwia przyjęcie przez https://sklep.dietuss.pl/ zwrotu zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.

 

 • §8

Formy płatności

 1. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje po złożeniu zamówienia płacąc przelewem tradycyjnym na wskazane konto bankowe, przelewem elektronicznym lub kartami za pośrednictwem systemu Bluemedia
 2. Dostępne są 3 formy płatności (do wyboru podczas składania zamówienia):
  1. Przelew na konto(przedpłata na konto w banku mBANK. 67 1140 2004 0000 3302 7523 3891). Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
  2. Płatność za pomocą strony serwisu Bluemedia: BLIK, płatność przelewem
  3. mBank mRaty
 • §9

                Czas realizacji zamówienia

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towary dostępne u Sprzedały e były wysyłane w jak najkrótszym czasie od zamówienia - maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych. 
 2. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie ich dostępność zostanie określona po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku realizacji zamówienia treści cyfrowych klient otrzyma link do pobrania treści zamówienia na platformie Shoper w czasie do 48h.
 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 • §10

Sposób i czas doręczania przesyłek

 1. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską Pocztex, DPD, UPS, InPost lub Pocztą Polską- 
 2. w przypadku badań krwi( Food Detective, Food Print oraz badań mikrobiony jelitowej transport powrotny (odesłanie) świadczony wyłącznie poprzez Pocztę Polską  - Pocztex 24h
 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie plików na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 1. Do każdej przesyłki  fizycznej dołączana zostaje potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 2. W przypadku produktów cyfrowych faktura vat
 3. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, UPS, DPD czas dostawy wynosi zazwyczaj 24 godz. w dni robocze.
 4. W przypadku wysyłki za pośrednictwem InPost, Poczty Polskiej czas dostawy wynosi zazwyczaj do 5 dni w dni robocze.

Aktualne ceny dostępne są na stronie wysyłka

 • §11

Gwarancje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją).
 2. Po przejściu własności towaru na Kupującego ma on prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres firmy lub elektronicznie adres e-mailowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać nienaruszony towar w przesyłce należycie zapakowanej oznaczonej w widocznym miejscu „zwrot” w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru.
 7. Nie podlegają zwrotowi dodatkowe koszty dostawy do Konsumenta wynikające z wybrania droższej od najtańszej opcji wysyłki.
 8. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę, jako dowód zakupu oraz oświadczenie, że produkt zostaje odesłany na zasadach zwrotu.
 9. Pieniądze za zwrócony produkt Konsument otrzyma tym samym kanałem, którym dokonywał płatności w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.
 11. Dla testów medycznych jako wyrobów medycznych oraz suplementów diety w kwestiach zwrotu towaru stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r., art. 96 ust. 5-6).
 12. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu 
 13. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 • §12

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  2. zmiany możliwości technicznych; oraz
  3. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl